Προσλήψεις στο Δήμο Αγρινίου

dimarxeio agriniou

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α., για το έτος 2022
Τριών ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Το προσωπικό αυτό (Π.Ε.) θα απασχοληθεί στο κολυμβητήριο.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ομώνυμος Τίτλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
Α. Γενικά προσόντα πρόσληψης
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα
σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την συγκεκριμένη ανακοίνωση – προκήρυξη
του Δήμου , ήτοι:
1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του
Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών ή όχι.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα
κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Αγρινίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών, ήτοι από πρώτη (1) Ιουνίου έως και δέκα (10) Ιουνίου 2022,
στην ΚΕΔΑ, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26413 60613 Έφη Τσακανίκα και 26413 60615 Ηλίας
Χειμώνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

zenith