Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της 3ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας

Αφίσας 3ης Ποδηαλτοβόλτας (30.05.2022)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφαλή διεξαγωγή της 3ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Το από 27/05/2022 έγγραφο του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας.
Το υπ’ αριθ. 158537/3564 από 27/05/2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Την υπ’ αριθ. 2501/10/101-β από 30/05/2022 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και,

Αποσκοπούντες στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, στην ασφάλεια των συμμετεχόντων και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά την διεξαγωγή της 3ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της 3ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας, συνολικής απόστασης 10 χλμ., η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 04/06/2022 με ώρα εκκίνησης την 18.30΄ ώρα από τον χώρο του Λιμένα Αμφιλοχίας:
α. Την προσωρινή ακινητοποίηση των οχημάτων στον χώρο του Λιμένα Αμφιλοχίας και του Κόμβου Αμφιλοχίας,
β. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από το 108ο χλμ. (κόμβος Αμφιλοχίας) έως το 113ο χλμ. (Θέση «Αγγέλω») της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 18.30΄ ώρα έως την 20.00΄ ώρα της 04/06/2022 και
γ. Την εκτροπή όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, τόσο μέσω της δημοτικής οδού Θεοδώρου Χαβίνη της Δ.Κ. Αμφιλοχίας, όσο και μέσω της Επαρχιακής Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού – Κάφκα.

ΑΡΘΡΟ (2)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο, όλα τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ληφθούν από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, ο οποίος και φέρει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την διοργάνωση και την διεξαγωγή της. Επιπλέον, με ευθύνη του διοργανωτή θα πρέπει:
α. Μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης να γίνει επιθεώρηση ολόκληρη της διαδρομής και να τοποθετηθεί σήμανση σε κάθε εμπόδιο που πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τους ποδηλάτες.
β. Να προειδοποιήσει με χρήση κώνων και ταινίας σήμανσης τους ποδηλάτες για πιθανά στενέματα της οδού.
γ. Η κίνηση των ποδηλάτων θα γίνεται στη δεξιά πλευρά της οδού.
δ. Στην κεφαλή της πομπής των ποδηλάτων, καθώς και στο τέλος της, θα υπάρχει αυτοκινούμενο όχημα με φάρο ασφαλείας κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος.
ε. Εφόσον επικρατούν καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την ασφάλεια ή την ορατότητα, να αναβάλει ή ακυρώσει την εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ (3)
Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

ΑΡΘΡΟ (4)
Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 18.30΄ ώρα του Σαββάτου 04/06/2022.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

zenith