Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Ιόνια Οδό

erga odopoiias

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στο τμήμα από χ/θ 105+215 έως και χ/θ 105+785, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών βαριάς συντήρησης αποκατάστασης ασφαλτικών.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/67293 από 02.03.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/154432 από 15.05.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
6. Την υπ’ αριθ. 6343/23/998450 από 17.05.2023 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο εργασιών βαριάς συντήρησης αποκατάστασης ασφαλτικών, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι αποκλεισμός λωρίδων κυκλοφορίας και περιορισμός ορίων ταχύτητας, στα κάτωθι σημεία ή τμήματα του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών βαριάς συντήρησης αποκατάστασης ασφαλτικών:

Α. Κλάδος προς Ιωάννινα:
Φάση Ι:
• Πλήρης αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και τμήματος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τη Χ.Θ. 103+450 έως τη Χ.Θ. 105+950 του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στον κλάδο προς Ιωάννινα. Στη Χ.Θ. 103+450, στην αρχή της ζώνης συναρμογής εισόδου, θα τοποθετηθεί κίτρινο αναλάμπον βέλος επί της αριστερής λωρίδας.
Φάση ΙΙ:
• Πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 103+450 έως τη Χ.Θ. 105+950 του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στον κλάδο προς Ιωάννινα. Στη Χ.Θ. 103+450, στην αρχή της ζώνης συναρμογής εισόδου, θα τοποθετηθεί κίτρινο αναλάμπον βέλος επί της αριστερής λωρίδας.

Β. Κλάδος προς Αντίρριο:
Φάση Ι:
• Πλήρης αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και τμήματος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τη Χ.Θ. 107+200 έως τη Χ.Θ. 105+050 του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στον κλάδο προς Αντίρριο. Ταυτόχρονα θα υπάρξει κατάληψη της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και μέρους των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στην περιοχή του Α/Κ Αμφιλοχίας, στον κλάδο προς Αντίρριο. Στη Χ.Θ. 107+200, στην αρχή της ζώνης συναρμογής εισόδου, θα τοποθετηθεί κίτρινο αναλάμπον βέλος επί της αριστερής λωρίδας. Επίσης, σημειώνεται ότι στην περιοχή της επιφάνειας αποκλεισμού της ράμπας εξόδου («ψαροκόκαλο») θα προηγηθεί σβήσιμο της εν λόγω διαγράμμισης από την πλευρά του Αυτοκινητοδρόμου.
Φάση ΙΙ:
• Πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 107+200 έως τη Χ.Θ. 105+050 του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στον κλάδο προς Αντίρριο. Ταυτόχρονα θα υπάρξει κατάληψη της Λ.Ε.Α. και μέρους των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στην περιοχή του Α/Κ Αμφιλοχίας, στον κλάδο προς Αντίρριο. Στη Χ.Θ. 107+200, στην αρχή της ζώνης συναρμογής εισόδου, θα τοποθετηθεί κίτρινο αναλάμπον βέλος επί της αριστερής λωρίδας.

2. Οι δύο φάσεις της μελέτης σε κάθε κλάδο κυκλοφορίας θα εκτελεστούν διαδοχικά μεταξύ τους. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υλοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ταυτόχρονα και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας, καθώς και ότι οι εναλλαγές φάσεων σε κάθε κλάδο κυκλοφορίας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
3. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 07:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 01.06.2023 έως την Τρίτη 20.06.2023.
– Επισημαίνεται ότι τα χρονικά διαστήματα από την Παρασκευή 02.06.2023 έως και την Τρίτη 06.06.2023, καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 10.06.2023 και έπειτα, ΔΕΝ θα πραγματοποιούνται εργασίες.
4. Οι αποκλεισμοί θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα γίνει άρση των σημάνσεων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (4) & (5) σχετικά:
α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 01.06.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 19.00΄ ώρα της 20.06.2023.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith