Υπενθύμιση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Αιτωλοακαρνανίας για τον αντικαπνιστικό νόμο

antikapnistikos 2

Υπενθύμιση από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Αιτωλοακαρνανίας για την ισχύ της καθολικής απαγόρευσης καπνίσματος σε κλειστούς χώρους

Σε υπενθύμιση για την καθολική απαγόρευση καπνίσματος σε εσωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους προβαίνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με σχετική επιστολή που απέστειλε σε Δημόσιες Αρχές και παραγωγικούς φορείς.
Στην σχετική επιστολή αναγράφονται αναλυτικά οι απαγορεύσεις και μεταξύ άλλων αναφέρεται προς τους αποδέκτες: «Σας παρακαλούμε να εφαρμόζετε την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σ’ όλους τους χώρους ευθύνης σας. Επισημαίνεται ότι, οι απαγορεύσεις ισχύουν και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα προϊόντα ατμίσματος που ανήκουν σύμφωνα με το 2 σχετικό στα προϊόντα καπνού. Παρακαλούνται όλοι οι προϊστάμενοι και υπεύθυνοι φορέων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να ενημερώσουν όλους τους υπαλλήλους και εργαζομένους των οποίων προΐστανται ή εποπτεύουν ή τα μέλη αυτών ότι η χρήση όποιων καπνικών προϊόντων εντός κλειστών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων εργασίας απαγορεύεται και επισύρει κυρώσεις».
Σε άλλο σημείο του εγγράφου, τονίζεται: «Επίσης οι επαγγελματικοί φορείς παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους για την εφαρμογή μέτρων για την ολική διακοπή του καπνίσματος σ’ όλους τους κλειστούς χώρους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λοιπούς χώρους συνάθροισης κοινού, ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους, μέσα μεταφοράς και κάθε δημόσιας χρήσης κλειστό χώρο» και η προειδοποιητική επιστολή καταλήγει ως εξής: «Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον καπνιστή- παραβάτη όσο και στον υπεύθυνο του φορέα ή του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρο η παραβατική ενέργεια».

ΘΕΜΑ: «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ »

ΣΧΕΤ. : 1. Ο Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ.Α/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από το
καπνό και τα αλκοολούχα…..» ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.
3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-08-2010) «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις» ,
το άρθρο 96 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α/19-5-2017) και το άρθρο 16 του Ν.
4633/2019(ΦΕΚ 161/τ.Α) και ισχύει
2. Ο Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/τ.Α/) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας…για τα
προϊόντα καπνού και άλλες συναφείς διατάξεις» ως ισχύει
3. Ο Ν. 4633/2019(ΦΕΚ 161/τ.Α) Μέρος Β «Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού»
άρθρα 16,17,18
Βάση της αναφερόμενης νομοθεσίας απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η
κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που
χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,
(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα
παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους
παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την
έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β’
2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά
ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του
παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και
κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο
περιμετρικά.
(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για
τους καπνιστές,
(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
(στ) στα παντός είδους κυλικεία,
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των
επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων,
(η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν
επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Επίσης απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης
και επιχειρήσεων αναψυχής,
γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την
εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
του ν. 4419/2016,
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και
στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους
διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους
ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους
εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των
σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και
λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι
υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α’ 224).
Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι
στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά
καταστήματα.
η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους
κινηματογράφους.»
Στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας και βάση της ισχύουσας
αντικαπνιστικής νομοθεσίας (1,2,3 σχετικά) και των μέτρων για την ολική διακοπή του
καπνίσματος σ’ όλους τους αναφερόμενους ανωτέρω χώρους, σας υπενθυμίζουμε και σας
παρακαλούμε να εφαρμόζετε την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σ’ όλους τους
χώρους ευθύνης σας. Επισημαίνεται ότι, οι απαγορεύσεις ισχύουν και για το ηλεκτρονικό
τσιγάρο και τα προϊόντα ατμίσματος που ανήκουν σύμφωνα με το 2 σχετικό στα προϊόντα
καπνού.
Παρακαλούνται όλοι οι προϊστάμενοι και υπεύθυνοι φορέων, δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, να ενημερώσουν όλους τους υπαλλήλους και εργαζομένους των οποίων
προΐστανται ή εποπτεύουν ή τα μέλη αυτών ότι η χρήση όποιων καπνικών προϊόντων
εντός κλειστών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων εργασίας απαγορεύεται και επισύρει
κυρώσεις.
Πέραν των άλλων κυρώσεων, σας υπενθυμίζουμε ότι βάση του Ν. 3868/2010 κεφ.
Ζ΄ άρθρο 17 «Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους
δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ και
τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι
υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις
που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.»
Επίσης οι επαγγελματικοί φορείς παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους για
την εφαρμογή μέτρων για την ολική διακοπή του καπνίσματος σ’ όλους τους κλειστούς
χώρους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λοιπούς χώρους συνάθροισης κοινού,
ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους, μέσα μεταφοράς και κάθε δημόσιας χρήσης κλειστό
χώρο.
Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον καπνιστή- παραβάτη όσο και
στον υπεύθυνο του φορέα ή του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρο η παραβατική ενέργεια.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ MScgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith