Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

perifereia

Η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2024, όπως και το στρατηγικόετήσιο σχέδιο για την υγεία, την κοινωνική συνοχή και τηναλληλεγγύη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου και ώρα 15.00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, στην Πάτρα), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr).
Η συνεδρίαση θα μεταδοθείζωντανά μέσω livestreaming από το σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16403

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού
Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
(e:Presence.gov.gr), στις 28 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές
διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 22/2024 Επερώτησης της Περιφερειακής
Συμβούλου της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενωμένοι
μπορούμε» κας Μπούση Μαρίας, σχετικά με το έργο «Παράκαμψη
οικισμού Εμπεσού και νέα γέφυρα». (εξ αναβολής)
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 26/2024 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ.
Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα, σχετικά με την προσβασιμότητα στην Ιερά
Μονή Αγίου Θωμά και στο Λαογραφικό Μουσείο Εμπεσού
Αιτωλοακαρνανίας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 27/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι
Μπορούμε » κ. Φεσσιάν Γεράσιμου, σχετικά με το οδικό δίκτυο ΕΟ48
Περιμετρικής Ναυπάκτου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 28/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι
Μπορούμε» κ. Φεσσιάν Γεράσιμου, σχετικά με τις δυο (2) γέφυρες
εισόδου της Πάτρας (εκ βορείου εισόδου Προαστείου).
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 29/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με τους Οργανισμούς
Διαχείρισης Υδάτων.
Σελίδα 2 από 4
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024.
(Σχ.: η 650/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΔ47Λ6-Χ14) Απόφαση της Περιφερειακής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).
(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
κ. Μπονάνος Χαράλαμπος,
Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Υγεία, Κοινωνική
Συνοχή και Αλληλεγγύη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους
2024», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)»
(Σχ.: η 605/2024 (ΑΔΑ: ΨΩΡΘ7Λ6-49Τ) Απόφαση της Περιφερειακής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).
(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
κ. Μπονάνος Χαράλαμπος,
Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)
Ειδικές Αγορήτριες:
1. Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Π.Δ.Ε.
κα Ντάτσικα Γεωργία
2. Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε. κα Μαστοράκου Άννα
ΘΕΜΑ 3ο : Α) Έγκριση ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δίκτυο
Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Υγεία (Regional Health Network,
R.H.N.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health
Organization, W.H.O.).
Β) Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου του Δικτύου.
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε.
κα Μαστοράκου Άννα)
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής του άρθρου
10 παράγραφος 3α του Ν.4310/2014,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 4386/2016(ΦΕΚ Α΄83/11-05-2016) για
την αξιολόγηση των υποψηφίων Μελών του Περιφερειακού
Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε.
κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 5ο : Α) Έγκριση των πρακτικών των επιτροπών παρακολούθησης και
παραλαβής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
Ματαίωση της διαδικασίας της 3ης τροποποίησης – ενεργοποίηση
δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 2β του Ν.
4412/2016, στα πλαίσια της Σύμβασης
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/393438/21506/14-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011810237)
για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5029532), της Κοινωνικής Σύμπραξης
Σελίδα 3 από 4
Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5029643) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5029803) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
Β) Ανάκληση της υπ’ αριθμ 109/2023 (ΑΔΑ: ΨΨ017Λ6-Ι5Χ)
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3η
τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης, ενεργοποίηση δικαιώματος
προαίρεσης.
Γ) Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της 3ης τροποποίησης –
ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
κ. Κατσακιώρης Νικόλαος)
ΘΕΜΑ 6ο : Επικύρωση πρακτικών 7ης, 8ης, 9ης και 10ης συνεδριάσεων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας έτους 2024.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σελίδα μετάδοσης: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16403
Ο Πρόεδρος
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Χρήστος Παΐσιος

zenith


googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith