Προσλήψεις: 945 νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο

thlergasia

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν τις επόμενες ημέρες όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 945 θέσεις εργασίας που «ανοίγουν» τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για προκηρύξεις που αφορούν σε προσλήψεις Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. και Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την περίοδο 2022-2023 και θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

zenith

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προλάβουν τις προθεσμίες και να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, με τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής να ξεκινούν από τη Δευτέρα 14/11.

Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται και η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.

Πιο αναλυτικά:

1. Προκήρυξη για προσλήψεις πέντε Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών.

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες, του π.δ. 101/2021:

• Αεροναυτιλιακά – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O).
• Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία.
• Ε.Ε. – Εξωτερικές Σχέσεις.
• Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική παρακο-λούθηση αναπτυξιακών έργων.
• Μετανάστευση και Άσυλο.

Όπως διευκρινίζεται, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος της προκήρυξης. Για τη συμπλήρωση
του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου,
β) κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
γ) κατέχουν είτε
(i) μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, είτε
(ii) διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης
δ) γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Πώς θα κάνετε αίτηση
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, υποβάλλουν την ειδική αίτηση συμμετοχής (κλικ εδώ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr, με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων» από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Π15-20651)
2. Προκήρυξη για προσλήψεις είκοσι τριών ατόμων σε θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

Σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμό 1/2022 προχωρά η πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14.11.2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Πώς θα κάνετε αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο/ ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα» απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.

Σημειώνεται πως ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1/2022)
3. Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά εκατό θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΚΑΤΟ (100) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Η΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, προερχόμενους από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποωάλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την Δευτέρα 21/11 έως και την Τετάρτη 21/12.

Πώς θα κάνετε αίτηση
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη. Ακολούθως, πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 21/11/2022, ημέρα Δευτέρα, έως και 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

«Διαγωνισμός έτους 2022 για την πλήρωση 100 θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510»

Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αποστολής της αιτήσεώς τους και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη:

Προκήρυξη – ΦΕΚ 70/10-11-2022
4. Προσλήψεις οκτακοσίων δώδεκα Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την περίοδο 2022-2023

Σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμό 526568 εγκρίθηκε η κατανομή και η πλήρωση υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας διάρκειας έως 8 μήνες, για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την περίοδο 2022-2023.

cnn.gr



googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith