Πανεπιστήμιο Πατρών: Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο

panepisthmio1

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με το Προεδρικό Διάταγμα:

Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.
Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.
Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με την περ. ια ́την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α ́70) καταργείται.
Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.
Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ο χορηγούμενος τίτλος από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατο- καλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι ισότιμος με τον χορηγούμενο τίτλο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της ίδιας Σχολής.
Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.
Ειδικότερα, το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.

2. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας εστιάζει στην αειφορική, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Το αντικείμενο της αειφορικής γεωργίας περιλαμβάνει όλες τις μορφές της ολοκληρωμένης γεωργίας, της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας, της εκτατικής γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας, της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, της αγροοικολογίας, του οικοτουρισμού καθώς και όλων των άλλων μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας που συμβάλλουν στην αει- φορική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων της υπαίθρου, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των Ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για τη διαχείριση και προστασία του περι- βάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.

3. Η αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, τον σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, την προετοιμασία τους για τη στελέχωση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιο- λογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, κ.λπ.

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

5. Η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.

2. Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με την περ. ια ́την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α ́70) καταργείται.

3. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.

4. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.

5. Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

7. Στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας συστήνεται Γραμματεία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του.

8. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων που συγχωνεύονται σύμφωνα με την παρ. 1 – 5 μεταφέρονται αντίστοιχα στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών εντάσσονται ως εξής:

α. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι.
β. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
γ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.
δ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσειολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο υπάγεται σε περισσότερα από ένα Τμήματα της παραγράφου 1, εντάσσονται σε ένα μόνο από τα Τμήματα αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από αίτηση που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Σύγκλη- τος, με αιτιολογημένη απόφαση και αφού λάβει υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες εκάστου Τμήματος, αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. – Ε.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) εντάσσονται στα Τμήματα σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

2. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

3. Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβά- νουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

4. Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών των παραπάνω Τμημάτων που άρχισαν πριν τη συγχώνευση συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του Προγράμματος από εγγεγραμμένους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρό- γραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του Τμήματος.

6. Για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων που συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

7. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων που συγχωνεύονται, αρμόδια είναι τα Τμήματα που προέκυψαν από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

1. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ο χορηγούμενος τίτλος από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι ισότιμος με τον χορηγούμενο τίτλο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της ίδιας Σχολής.

2. Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

3. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

Μετά τις μεταβολές του παρόντος διατάγματος η συγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ακόλουθη:

Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

α. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

β. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

γ. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

δ. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανι- κών

ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Β. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α. Τμήμα Βιολογίας

β. Τμήμα Γεωλογίας

γ. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

δ. Τμήμα Μαθηματικών

ε. Τμήμα Φυσικής

στ. Τμήμα Χημείας

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

α. Τμήμα Ιατρικής

β. Τμήμα Φαρμακευτικής

Δ. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

β. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

γ. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

δ. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ε. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α. Τμήμα Επιστήμης της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

β. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

γ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

δ. Τμήμα Φιλολογίας

ε. Τμήμα Φιλοσοφίας

στ. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

α. Τμήμα Νοσηλευτικής

β. Τμήμα Λογοθεραπείας

γ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ζ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

α. Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

β. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

γ. Τμήμα Γεωπονίας

δ. Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η διοικητική λειτουργία των Τμημάτων Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο και Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023. Τα τμήματα αυτά συνεχίζουν την εκ- παιδευτική λειτουργία για τα προγράμματα σπουδών των υπό συγχώνευση τμημάτων. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των νέων προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

2. Με πράξη του Πρύτανη οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργούνται και συγχωνεύονται εντάσσονται από 1-9- 2022 στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό Πρό- γραμμα Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, δύνανται να μην λάβουν τον τίτλο σπουδών του Τμήματος που εισήχθησαν αλλά τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας στο οποίο εντάχθηκαν, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά τη συμπλήρωση του δέκατου εξαμήνου για όσους δεν το έχουν υπερβεί την 31-8-2022 και είκοσι (20) ημερών πριν τη λήψη του τίτλου για όσους φοιτητές το έχουν υπερβεί. Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας εξαντλείται η δυνατότητα λήψης τίτλου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας.

β) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας για τη συμβατότητα του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων που καταργήθηκαν με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ένταξης

3. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται μεταφέρονται με πράξη του Πρύτανη στο οικείο Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το οικείο Τμήμα απορρόφησης.

4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συγχωνεύονται, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις, το νομικό καθεστώς και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης.

5. Ο χρόνος που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων που συγχωνεύονται συνυπολογίζεται μετά την ένταξή τους στο οικείο Τμήμα συγχώνευσης και προσμετράται για κάθε νόμιμη ενέργεια.

6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται.

7. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που έχουν ιδρυθεί με τους ν. 4485/2017 (Α ́114) και 4610/2019 (Α ́70) και λειτουργούν στα Τμήματα που συγχωνεύονται μπορούν να επανιδρύονται στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, για εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής, με αίτημα του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των παρ. 7 και 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α ́114), όπως εκάστοτε ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ. παρά μόνο ως προς το επισπεύδον Τμήμα.

8. Τα όργανα Διοίκησης των Τμημάτων που συγχωνεύονται παύουν να λειτουργούν από την 1/9/2022.

9. Στα Τμήματα που προκύπτουν μετά τη συγχώνευση με απόφαση της Συγκλήτου λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4485/2017 (Α ́114). Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων τους με ευθύνη των Προέδρων των προσωρινών Συνελεύσεων μέχρι την 31/10/2022.

10. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Μουσειολογίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Ιστορί- ας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην έδρα του στην Πάτρα.

11. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του συγχωνευόμενου Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Γεωπονίας στην έδρα του στο Μεσολόγγι.

12. Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία ή των οποίων οι γονείς έχουν μόνιμη κατοικία στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα, στεγάζονται κατά προτεραιότητα στη φοιτητική εστία ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος.

13. Διαδικαστικά ζητήματα καθώς και λεπτομέρειες που ανακύπτουν και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

14. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1/9/2022 εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά.

esos.grgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith