Ορισμός και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρινίου

Αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, που θα θητεύσουν μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου.

«Ορισμός και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4555/2018 οι οποίες αντικατέστησαν τις
διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και 89 του ΔΚΚ ν. 3463/2006
σχετικά με τους Αντιδημάρχους και την αναπλήρωση Δημάρχου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2γ του ν. 4623/2019 οι οποίες
αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.4 του ν. 3852/2010.
4. Τη με αρ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β ́/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010),
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τη με αρ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) περί άμισθων
Αντιδημάρχων.
8. Την υπ ́ αριθμ. 933/96605/29.12.2021 (ΑΔΑ : 9Β2546ΜΤΛ6-Β3Σ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Εκλογής μελών προεδρείου
Δημοτικού Συμβουλίου».

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63be9d6434613b3ed3a01a27 στις 11/01/23 14:04
2
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β’),
σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 94.181 κατοίκους.
10. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 59
παρ. 2 του ν. 3852/2010).
11. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/29-9-2011 τεύχος Β’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
13. Tην ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ από δημοσιεύσεως
της παρούσης και μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου και
μεταβιβάζουμε σε αυτούς τους τομείς ευθύνης, ως εξής:

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
και Δημόσιας Υγείας.
2. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού
Σχεδιασμού.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63be9d6434613b3ed3a01a27 στις 11/01/23 14:04
3
Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και
Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Δ) Θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , χωρίς αντιμισθία
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
6. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α) Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας , της Διεύθυνσης
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς.
7. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και
Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υδραυλικών και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , χωρίς αντιμισθία
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63be9d6434613b3ed3a01a27 στις 11/01/23 14:04
4
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
10. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
11. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής.
12. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία
Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιβλιοθήκων και Αρχείων
της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δια Βίου Μάθηση.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο
ίδιος ο Δήμαρχος.

Για λόγους ενιαίας άσκησης της Δημοτικής Πολιτικής οι Αντιδήμαρχοι για
όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους θα συνεργάζονται με το Δήμαρχο, που
έχει τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής αρχής.

Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη διοικητική ευθύνη των υπηρεσιών της
αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.3463/2006, ως εξής:

• Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και σε περίπτωση απουσίας
του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην
παρούσα απόφαση.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63be9d6434613b3ed3a01a27 στις 11/01/23 14:04
5

• Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η
Αντιδήμαρχος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ και σε περίπτωση
απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά
στην παρούσα απόφαση.
• Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου σε θέματα δημοσίων
Σχέσεων και Τουρισμού , ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος
Φλώρος Σπυρίδων.
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από της δημοσίευσή της μία
φορά σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της
πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4555/2018 και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ως κανονιστικού περιεχομένου πράξη θα πρέπει να αναρτηθεί στο Διαύγεια
(άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3861/2010).
Η παραπάνω απόφαση να κοινοποιηθεί:
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου, Γενική
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.
• στους οριζόμενους Αντιδημάρχους
στον εντεταλμένο Σ’υμβουλο
• στις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου
• τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αγρινίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

zenith