Μεγάλη Παρασκευή: Aκολουθία των Μεγάλων Ωρών και Αποκαθήλωση

ekklisia megali ebdomada

Το Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Παρασκευή πρωϊ και βράδυ) γιορτάζουμε την Ταφή Του Κυρίου και την Κάθοδο Του στον Άδη, όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς.

Έτσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωϊ, τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και στις 12.00 το μεσημέρι ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, δηλαδή η Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του Κυρίου: «Ὀψίας δὲ γενοµένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριµαθαίας, τοὔνοµα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐµαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ· οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶµα καὶ λαβὼν τὸ σῶµα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ ὃ ἐλατόµησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθεν. ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου»

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ψάλλονται τα Εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου, όπου θα ακουστεί το μοιρολόι της Παναγίας: «Ὢ γλυκύ µου ἔαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;» και έχουμε την περιφορά του Επιταφίου.

Τα εγκώμια χωρίζονται σε τρεις στάσεις, ξεκινώντας ως εξής :

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕµνον τῇ ταφῇ σου, προσφέρουσι, Χριστέ µου.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith