Μέχρι την τελευταία εργάσιμη του 2022 οι αιτήσεις για τους κοινόχρηστους χώρους στον Δήμο Αγρινίου

dimarxeio agriniou

Οι επαγγελματίες που επιθυμούντηνανανέωσηάδειαςχρήσηςΚ.Χ.μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την τελευταίαεργάσιμηημέρατουέτους2022καινακαταβάλουνεφάπαξμέσαστηνίδιαπροθεσμία όλο το ποσό του αναλογούντος τέλους προκειμένου να τους χορηγηθεί ηάδειαέτους 2022.
Οι επαγγελματίες που έχουν αιτηθεί ήδη την ανανέωση χρήσηςΚ.Χ.αλλάκατέστησανεκπρόθεσμοιστηνκαταβολήτωνδόσεων,μπορούννακαταβάλλουνεφάπαξέωςτηντελευταίαεργάσιμηημέρατουέτους2022τουπολειπόμενοποσόπροκειμένουναδιατηρήσουν τηνάδειατουςσεισχύ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2641363525 και e-mail: dtoa@agrinio.gr

zenith