Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Άκτιο-Αμβρακία για εκτέλεση εργασιών

aktio amvrakia 2022 1

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία, από την χ/θ 1+300 έως την χ/θ 15+000, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης αγωγών δικτύου τηλεματικής στο αριστερό έρεισμα, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 316621 από 23.10.2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ. περί έγκρισης μελέτης.
5. Την από 25.10.2023 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και,

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία, από την χ/θ 1+300 έως την χ/θ 15+000, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης αγωγών δικτύου τηλεματικής στο αριστερό έρεισμα.
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 27.10.2023 έως την Πέμπτη 30.11.2023, από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου.
3. Ο προγραμματισμός των εν λόγω εργασιών να είναι τέτοιος ώστε στα σημεία εφαρμογής των ημερήσιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να ολοκληρώνονται οι εργασίες εντός της ημέρας και να αποδίδεται στην κυκλοφορία η πλήρης διατομή του αυτοκινητοδρόμου μετά την λήξη των εργασιών αφού πρώτα καθαρισθεί επιμελώς το οδόστρωμα και απομακρυνθούν τυχόν υλικά που επηρεάζουν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
4. Στα σημεία όπου υπάρχει τριγωνική τάφρος οι εργασίες εκσκαφής τοποθέτησης των αγωγών και πλήρωσης του σκάμματος θα ολοκληρώνονται οι εργασίες εντός της ημέρας και θα αποδίδεται στην κυκλοφορία η διατομή του αυτ/μου εκτός τμήματος πλάτους 25 εκατοστών στην άκρη του ασφαλτικού στο οποίο θα υπολείπεται η πλήρωση με ασφαλτικό ύψους 4 εκατοστών. Η πλήρωση με ασφαλτικό θα γίνει εβδομαδιαία και μέχρι τότε το τμήμα των 25 εκατ. θα αποκλειστεί με κατάλληλη σήμανση.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
β. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.
γ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας).

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Παρασκευής 27/10/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την Πέμπτη 30/11/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith