Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παράπλευρη οδό της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την διέλευση δικτύου οπτικών ινών

kyklofo

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παράπλευρη οδό της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 64+200 έως την χ/θ 65+000 (ρεύμα προς Ιωάννινα), για την πραγματοποίηση εργασιών, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ-ΟΔΠ ΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την διέλευση δικτύου οπτικών ινών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 187656/4210 από 23/06/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε.
5. Την από 27/06/2022 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, στο τμήμα της παράπλευρης οδού της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 64+200 έως την χ/θ 65+000 (ρεύμα προς Ιωάννινα) και την παράλληλη διοχέτευση αυτής στην Εθνική Οδό, για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών και συγκεκριμένα χωματουργικών, δικτυακών και λοιπών εργασιών.
2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 29/06/2022 έως και την Τετάρτη 13/07/2022, κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 15.00΄.
3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Ericsson Artemis / Κοινοπραξία Τεχνικών Εργασιών Κατασκευής και Συντήρησης», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τετάρτης 29/06/2022, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 15.00΄ ώρα της Τετάρτης 13/07/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith