Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για εργασίες συντήρησης

ionia odos 2

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ετήσιας διάρκειας έτους 2023, στο οδικό δίκτυο (επαρχιακό-δημοτικό) της περιοχής ευθύνης μας, για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κάτω διαβάσεων, άνω διαβάσεων και γεφυρών του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού από την χ/θ 66+381 έως την χ/θ 80+800.»

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/7620 από 11.01.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.
5. Το υπ’ αριθ. 409118/9189 από 29/12/2022 έγγραφο της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
6. Την υπ’ αριθ. 2501/29/59-γ από 12.01.2023 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο εργασιών τακτικής συντήρησης κάτω διαβάσεων, άνω διαβάσεων και γεφυρών του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού, από την χ/θ 66+381 εως την χ/θ 80+800, που αφορούν τοπική στένωση του πλάτους του οδοστρώματος της κάθετης οδού, όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50μ. και τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης της κάθετης οδού, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων από την παραμένουσα σε χρήση λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Οι ανωτέρω περιορισμοί αφορούν θέσεις του επαρχιακού ή/και δημοτικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης μας, στις οποίες υφίστανται κάτω διαβάσεις, άνω διαβάσεις ή γέφυρες, οι οποίες αντιστοιχούν στις ακόλουθες θέσεις επί του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού:
Τύπος διάβασης Χ.Θ. επί του αυτοκινητοδρόμου
Κάτω διάβαση 66+381
Άνω διάβαση 67+472
Γέφυρα 68+449
Άνω διάβαση 69+560
Κάτω διάβαση 70+685
Κάτω διάβαση 71+352
Κάτω διάβαση 72+169
Γέφυρα 72+690
Γέφυρα 72+727
Κάτω διάβαση 73+265
Κάτω διάβαση 75+313
Γέφυρα 76+360
Γέφυρα 77+695
Γέφυρα 77+713
Κάτω διάβαση 78+709
Κάτω διάβαση 79+912

2. Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι τυπικές διατάξεις σήμανσης που προβλέπονται κατά περίπτωση, ανά είδος αποκλεισμού σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ήτοι:
α.DAC.031895/29.06.2018 για Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης – Μέρος 2ο Τεχνική Έκθεση – Τυπικές Διατάξεις.
β.DAC.030757/25.10.2017 για Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης.
γ.DAC.015278/06.03.2014 για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες, καθώς και
δ. την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄/20.05.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)».
3. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τη ανατολή έως την δύση του ηλίου, κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 30.01.2023 έως την Κυριακή 31.12.2023. Σε περίπτωση που οι εργασίες θα ολοκληρώνονται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, θα πραγματοποιείται άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
– Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 30.01.2023 έως και 31.12.2023, εξαιρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και ειδικότερα:
α. 24.02 έως και 28.02, 24.03 έως και 27.03, 13.04 έως και 18.04, 28.04 έως και 02.05, 02.06 έως και 06.06, 11.08 έως και 16.08, 27.10 έως και 30.10, 22.12 έως και 31.12,
β. τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 10.06.2023 έως και 10.09.2023.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η εταιρεία « ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (4) & (5) σχετικά έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:
α) Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις περιορισμών / αποκλεισμών, που θα εφαρμοστούν και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων, αλλά και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.
β) Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και χρηστών.
γ) Για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και την τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις όπου απαιτείται.
δ) Για την εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους ανά λωρίδα κυκλοφορίας και την καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.
ε) Για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κ.λπ.
στ) Για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με άλλες εν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής ή μακράς διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή των υπό εκτέλεση εργασιών.
ζ) Για την επιλογή, προσαρμογή και εφαρμογή της κατάλληλης ανά περίπτωση τυπικής διάταξης σήμανσης. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. γεωμετρικές / οριζοντιογραφικές συνθήκες, είδος περιορισμού / αποκλεισμού, θέσης περιορισμού / αποκλεισμού, μήκος περιορισμού / αποκλεισμού, διάρκεια περιορισμού / αποκλεισμού, ώρες εφαρμογής περιορισμού / αποκλεισμού κ.λπ.) δεν καθίσταται κατάλληλη η εφαρμογή κάποιας τυπικής διάταξης σήμανσης που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω μελέτες ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλη εγκεκριμένη τυπική διάταξη εργοταξιακής σήμανσης για τον επιθυμητό αποκλεισμό / περιορισμό (π.χ. είδος / θέση / μήκος / διάρκεια / ώρες εφαρμογής κ.λπ.), τότε, για την υλοποίηση των εργασιών, θα υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα για την έκδοση αστυνομικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
η) Να ενημερώνει εγγράφως τόσο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική υπηρεσία (Τ.Τ. Αγρινίου, Α.Τ. Κατούνας), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.
θ) Να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
ι) Κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν με την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία (Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, Α.Τ. Κατούνας), εκ των προτέρων, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος (π.χ. για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή και τις περιόδους αργιών κατά την είσοδο – έξοδο των εκδρομέων), καθώς και για ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ή που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του, κατά τόπο, αρμόδιου Διοικητή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 30.01.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 17.00΄ ώρα της 31.12.2023.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Κατούνας, κατά λόγο, τοπικής αρμοδιότητας.

-Ο-
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith