Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

kykloforiakes

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από την εταιρεία «Air Energy Α.Ε.» με προορισμό το Αιολικό Πάρκο στη θέση «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. IC.M7.ΟΜ.2705 από 25/09/2023 έγγραφο της «ΓΕΚ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/319879 από 25/10/2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.
6. Την υπ’ αριθ. 6343/23/2156236 από 27/10/2023 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων
και
αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων κατά την διάρκεια διέλευσης ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από την εταιρεία «Air Energy Α.Ε.», από το τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 140+891, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο ανωτέρω (5) σχετικό, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου.
2.-Ειδικότερα, κατά την διέλευση των ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από την εταιρεία «Air Energy Α.Ε.» με προορισμό το Αιολικό Πάρκο στη θέση «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», θα απαιτηθεί:
• Εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΚΣ-2»: Κινητή Σήμανση / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας, της εγκεκριμένης μελέτης «Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών Κατασκευής και Συντήρησης – Μέρος 1ο » (DAC 0596B/06.03.2014).
3.-Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 30/10/2023 έως και την Παρασκευή 15/12/2023, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

ΑΡΘΡΟ (2)
– Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό:
α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια των διελεύσεων να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επισημαίνεται ότι η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
γ. Οφείλει σε συνεννόηση με την εταιρεία «Air Energy Α.Ε.» να μεριμνά κάθε φορά για την έγκαιρη ενημέρωση του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την ακριβή ημέρα και ώρα διέλευσης των οχημάτων του θέματος.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται ενώ σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι διελεύσεις του ειδικού οχήματος μεταφοράς σχεδίας ιχθυοτροφείου με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την Δευτέρα 30/10/2023, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη και έως την Παρασκευή 15/12/2023.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith