Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρα Σαμάρι – Κατούνας – Λουτρακίου

kyklofo

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποκλεισμού της Επαρχιακής Οδού Γέφυρα Σαμάρι – Κατούνας – Λουτρακίου, για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+001 έως χ/θ 48+500 ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 212468 από 05/07/2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.
5. Την υπ’ αριθ. 6325/22/1423993 από 06/07/2022 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας,

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, στην ομαλή και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. »

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρα Σαμάρι – Κατούνα – Λουτράκι και την διεξαγωγή αυτής μέσω:
i. της Επαρχιακής Οδού Φυτειών – Κατούνας ή
ii. της Επαρχιακής Οδού Αγ. Στεφάνου – Κατούνας ή
iii της Επαρχιακής Οδού Λουτρακίου – Κατούνας, για την πραγματοποίηση εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+001 έως χ/θ 48+500 ».
2. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από την 08.00΄ ώρα της Παρασκευής 08/07/2022 έως την 08.00΄ ώρα της Δευτέρας 11/07/2022.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό και ειδικότερα:
α. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση, η οποία δεν θα ισχύει κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων ή έρχεται σε σύγκρουση με αυτή που προτείνεται, θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί είτε να καλυφθεί και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο.
β. Πριν την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.
γ. Η εγκατάσταση, συντήρηση και απομάκρυνση των εργοταξιακών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο ανωτέρω (4) σχετικό θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την συντήρηση και τον καθημερινό 24ωρο έλεγχο της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 08.00΄ ώρα της Παρασκευής 08/07/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 08.00΄ ώρα της Δευτέρας 11/07/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Αμφιλοχίας.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith