Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρα Σαμάρι- Κατούνας-Λουτρακίου

erga 1024x576 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί της Επαρχιακής Οδού Γέφυρα Σαμάρι-Κατούνας-Λουτρακίου στο τμήμα από την χ/θ 0+000 έως την χ/θ 0+670, για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+001 έως χ/θ 48+500».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 226639 από 17/07/2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.
5. Την υπ’ αριθ. 6325/22/1508195 από 19/07/2022 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, στην ομαλή και τηνασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Την εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτωνστο τμήμα τηςΕπαρχιακής Οδού Γέφυρας Σαμάρι – Κατούνας – Λουτρακίου από την χ/θ 0+000 έως την χ/θ 0+670 και την διεξαγωγή αυτής μέσω της γέφυρας Τ11 (νέα άνω διάβαση του αυτοκινητόδρομου Άκτιο –Αμβρακία), για την πραγματοποίηση εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+000 έως χ/θ 48+500».
2.-Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα 19/07/2022 έως 30/09/2022.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την σήμερον 19/07/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 30/09/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Α.Τ. Αμφιλοχίας(Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση του στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του).

Ο
Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith