Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών σε τμήματα της Ε.Ο Αμφιλοχίας-Λευκάδας

erga 1024x576 2

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας –
Λευκάδας, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση του Ε.Ο.Δ. της Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ περιόδου 2019-2021».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 295381/6974 από 03/10/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 6330/22/2053675 από 04/10/2022 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και,
Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία

οχημάτων και εργαζομένων,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και την εκ
περιτροπής τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας και την διεξαγωγή αυτής στο ένα ρεύμα, για την πραγματοποίηση εργασιών
ανακατασκευής του ασφαλτικού τάπητα, στα τμήματα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας –
Λευκάδας, από την χ/θ 25+000 έως την χ/θ 27+000 και από την χ/θ 36+000 έως την χ/θ
37+000, ώστε να πραγματοποιείται σταδιακή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, η οποία θα είναι
συνεχόμενη και κυλιόμενη και το μήκος του τμήματος της οδού όπου θα γίνεται κατάληψη θα
είναι περίπου 500 μέτρα.
2. Μετά την κατασκευή κάθε τμήματος, η ροή εργασιών θα μεταφέρεται στο επόμενο τμήμα
του ίδιου ρεύματος κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται πάνω στο
τμήμα της οδού που έχει ήδη κατασκευασθεί.
3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη
06/10/2022 έως και την Δευτέρα 31/10/2022, εκτός Κυριακής και αργιών, κατά τις ώρες 06:00΄
έως 21:00΄.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του
Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του
έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 06/10/2022 και ύστερα από την
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης
οδικής σήμανσης και λήγει την 21.00’ ώρα της Δευτέρας 31/10/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος
άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο Αναπλ. Διευθυντή
Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith