Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου

kykloforia 800x450

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 0+001 έως και την χ/θ 35+000».

ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1.-Τις διατάξεις των άρθρων 52 & 109 του Ν. 2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57/23.3.1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4.-Το υπ’ αριθ. 218035/4944 από 15/07/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..
5.-Την από 18/07/2022αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

καιαποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και των ορίων ταχύτηταςόλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής ΟδούΑγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 35+000, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, καθώς και εργασίες διαγράμμισης.
2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την 19/07/2022 έως και την Τρίτη 18/10/2022, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄.
3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Εθνικής Οδού θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου ΓΚΕΣΟΥΛΗ Κωνσταντίνου, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 19/07/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα της 18/10/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τ.Τ. Αγρινίου (Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. ΑΕΑ/Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
3. Π.Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
5. Σ/Α Δ/ΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6. Τοπικές εφημερίδες
7. Αστικό- Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας
8. Τοπικοί τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith