Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή εργασιών ενοποίησης του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία

kyklofo

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, Α΄ και Β΄ φάσης για την κατασκευή εργασιών ενοποίησης του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία, από την χ/θ 27+000 έως την χ/θ 27+850 (περιοχή Δρυμού), με τα εκατέρωθεν ολοκληρωμένα τμήματα του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τα υπ’ αριθ. 170328 από 26/05/2023, 350423 από 20/11/2023 έγγραφα της Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ.
5. Την υπ’ αριθ. 6330/23/2353370 από 22/11/2023 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και των ορίων ταχύτητας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία, για την ολοκλήρωση των εργασιών ενοποίησης του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή του Δρυμού από Χ.Θ.27+000 έωςΧ.Θ.27+850, απαιτείται η εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ανωτέρω (4) σχετικές μελέτες:
• Α΄ φάση: Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στον αριστερό κλάδο του αυτ/μου (κατεύθυνση προς Βόνιτσα) από την Χ.Θ.27+000 έως την Χ.Θ.27+850, απαιτείται ο περιορισμός του πλάτους κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται στην υφιστάμενη οδό. Σε αυτή τη φάση κατασκευής η κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη οδό θα πρέπει να μετατοπιστεί όσο το δυνατόν δεξιότερα και το πλάτος κυκλοφορίας θα περιοριστεί στα 7,00μ.,για τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Α φάσης συνδέονται ανατολικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του DSR22 (εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την χ/θ 25+400 έως την χ/θ 26+200 της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας (χ/θ 27+800 έως χ/θ 28+600 του νέου αυτοκινητόδρομου αντίστοιχα) και την διεξαγωγή αυτής, μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού DSR 22), οι οποίες παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου και δυτικά με υφιστάμενές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του τμήματος 24+500 έως Χ.Θ 27+100.
• Β΄ Φάση: Με την ολοκλήρωση των εργασιών ενοποίησης του αριστερού κλάδου της αρτηρίας, για το τμήμα από Χ.Θ.27+000 έως και την Χ.Θ.28+000, τα οχήματα κινούνται στον αριστερό κλάδο της αρτηρίας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του δεξιού κλάδου αυτοκινητόδρομου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Β φάσης συνδέονται ανατολικά με τις ως άνω αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του DSR22 και δυτικά με υφιστάμενές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του τμήματος 24+500 έως Χ.Θ27+100.
2.-Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 25/11/2023 έως την Πέμπτη 25/01/2024.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (4) σχετικά:
α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
β. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.
γ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα του Σαββάτου 25/11/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την Πέμπτη 25/01/2024.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο Αναπλ. Διευθυντή
Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith