Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών από την χ/θ 4+380 έως την χ/θ 6+830 της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου

erga 1024x576 2

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών από την χ/θ 4+380
έως την χ/θ 6+830 της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου
«Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 296966/7009 από 01/11/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 2501/29/50-θ από 02/11/2022 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και
Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία
οχημάτων και εργαζομένων, για την εκτέλεση εργασιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου –

Καρπενησίου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την τοποθέτηση κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης και την επιβολή περιορισμών ως
προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού
Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 4+380 έως την χ/θ 6+830.
2. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου –
Καρπενησίου, από την χ/θ 4+330 έως την χ/θ 4+830 και την διεξαγωγή αυτής μέσω τμήματος
της υπό κατασκευή Ν.Ε.Ο. από χ/θ 4+950 (Καμαρούλα) έως την χ/θ 5+450 (κόμβος Αγ.
Νικολάου), για την εκτέλεση εργασιών Β΄ Φάσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Ε.Ο.
Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης».
3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, κατά το χρονικό διάστημα από 06/11/2022 έως
και 31/08/2023, κατά τις ώρες από 07:00’ έως 17:00΄, καθημερινά.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το

άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη
σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 06/11/2022 και ύστερα από την
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης
εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 17.00΄ ώρα της 31/08/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος
άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith