Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Άκτιο-Αμβρακία

kyklofo

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο παραδοθέν τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 17+600, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τα υπ’ αριθ. 348642 από 17/11/2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ.
5. Την υπ’ αριθ. 6330/23/2334864 από 20/11/2023 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και των ορίων ταχύτητας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 17+600, ώστε να πραγματοποιείται τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και τυχόν συμπληρωματικών εργασιών στα ερείσματα και τον άξονα του αυτοκινητοδρόμου, ως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω (4) σχετική, ήτοι εργασίες :
– Κοπής-εκρίζωσης και απομάκρυνσης των φυτών, θάμνων και δέντρων από τα ερείσματα του αυτ/μου από Χ.Θ 15+020 έως Χ.Θ 17+600, την αποκατάσταση-συμπύκνωση του ερείσματος ώστε να τοποθετηθούν τα υπολειπόμενα μεταλλικά στηθαία.
– Κοπής-εκρίζωσης και απομάκρυνσης των φυτών, θάμνων και δέντρων από τα ερείσματα του αυτ/μου από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 15+020, έμπροσθεν των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και στα ερείσματα πίσω από τα μεταλλικά στηθαία ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα, τα όρια του αυτ/μου και τα αντανακλαστικά των στηθαίων.
– Κοπής-εκρίζωσης και απομάκρυνσης των φυτών, θάμνων και δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα των πινακίδων της κατακόρυφης σήμανσης σε όλα τα ανωτέρω τμήματα όπου απαιτείται.
-Καθαρισμού των τριγωνικών τάφρων σε όλα τα ανωτέρω τμήματα και επιπλέον του οδοστρώματος στα τμήματα που δεν κυκλοφορούνται από Χ.Θ 15+020 έως Χ.Θ 17+600 και από Χ.Θ 1+300 έως Χ.Θ 1+600.
– Κοπής των ξερών δέντρων ή των κλαδιών που προβάλλουν στην οδό.
– Καθαρισμού όλων των ανωτέρω χώρων.
2.-Ο προγραμματισμός των εργασιών θα είναι τέτοιος ώστε στα σημεία εφαρμογής των ημερήσιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να ολοκληρώνονται οι εργασίες εντός της ημέρας και να αποδίδεται στην κυκλοφορία η πλήρης διατομή του αυτοκινητοδρόμου μετά την λήξη των εργασιών, αφού πρώτα καθαρισθεί επιμελώς το οδόστρωμα και απομακρυνθούν τυχόν υλικά (σκόνες, απομάκρυνση κλαδοκοπών, χόρτων κ.λ.π.) που επηρεάζουν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
3.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 23.11.2023 έως και την Τρίτη 31.12.2024.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (4) σχετικά:
α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
β. Η εγκατάσταση, συντήρηση και απομάκρυνση των εργοταξιακών ρυθμίσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθημερινά, πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται με την λήξη του ωραρίου εργασίας του εργοταξίου, ανεξάρτητα εάν απαιτηθεί να εκτελεσθούν εργασίες την επόμενη ημέρα.
γ. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.
δ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Πέμπτης 23/11/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την Τρίτη 31/12/2024.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο Αναπλ. Διευθυντή
Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith