Γ.Ε.Α.: Την Τετάρτη 1 η Μαρτίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

gea

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην
αρ.14/16-01-2023 Πράξη του, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 7:15 μ.μ., στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Παναγοπούλου 4 – ΑΓΡΙΝΙΟ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
– Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
– Έγκριση πεπραγμένων της περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
– Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής του
οικονομικού έτους 2022, από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του Διοικητικού
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
– Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2023.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία-απαιτείται το ½ των μελών συν ένα – η Γενική
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών,
οπωσδήποτε την ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ώρα 7:15 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα
ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Μπρέσιακας Γεώργιος Ροΐδης

zenith