Δήμος Μεσολογγίου: Ειδοποίηση προς δικαιούχους τάφων περιοχής Οινιαδών

nekrotafeio

Ειδοποίηση προς δικαιούχους τάφων περιοχής Οινιαδών

Έχοντας υπ’ όψη:
– Το άρθρο4 παραγρ. Ατου κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου (Α.Δ.Σ 254/91) στο οποίο αναφέρεται ότι «Χώροι που παραχωρούνται στα κοιμητήρια για τη σύσταση οικογενειακών τάφων με την καταβολή χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτών που τους γίνεται η παραχώρηση,ούτε μπορεί να γίνει μεταβίβαση σε τρίτους με πράξεις «εν ζωή ή αιτία θανάτου»
– Το άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού στο οποίο αναφέρεται ότι «Περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται ελεύθερα σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό: α)Τάφοι που κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν για ταφή νεκρών χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος,τάφοι χωρίς τίτλους ή υποδείξεις κτήσεως δικαιώματος χρήσης και β) τάφοι που αποκτήθηκαν νόμιμα αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για 30 χρόνιαή που δεν καταβλήθηκε για 5 χρόνια το ετήσιο τέλος καθαριότητας και συντήρησης.
– Το ότι η ψηφιακή καταγραφή (πλήρης αποτύπωση τάφων) των κοιμητηρίων είναι σε διαδικασία επανεξέτασης

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων ή τους πλησιέστερους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς αυτών ή τους νόμιμους κληρονόμους αυτών να προσέλθουναπό την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024στο Δημοτικό κατάστημα Οινιάδωνπροσκομίζοντας, εφόσον υπάρχουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα:

1. Αντίγραφο παραχωρητηρίου οικογενειακού τάφου
2. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής παραχώρησης οικογενειακού τάφου
3. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής τέλους ενταφιασμού
4. Αντίγραφο τιμολογίου κατασκευής οικογενειακού τάφου
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών
6. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

προκειμένου να δηλώσουν το δικαίωμά τους επί των οικογενειακών τάφων.

Τηλέφωνο πληροφοριών Νεοχώρι – 26323 – 60013

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, ο Δήμος θα προβεί χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε εφαρμογή του κανονισμού των κοιμητηρίων (επιστροφή τάφων, ανακομιδές οστών).googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith