Άρση διακοπής κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου (Γέφυρα Πόρου)

gefira poroy

«Άρσης της διακοπής της κυκλοφορίας για όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου (Γέφυρα Πόρου)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. Το υπ’ αρίθ. 76598/1439 από 09/03/2023 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
3. Υπ’ αριθ. 2501/1/384-α από 09/03/2023 Απόφασή μας.
4. Το υπ’ αριθ. 162307/2954 από 22/05/2023 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω φθορών στο οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας (καθίζηση οδοστρώματος), που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την άρση της διακοπής της κυκλοφορίας για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο, στην περιοχή του Θέρμου και προ της Γέφυρας Πόρου της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου .

ΑΡΘΡΟ (2)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Αστυνομικός Διευθυντής

zenith