Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία

kyklofo

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο –
Αμβρακία, στην περιοχή εκτροπής της κυκλοφορίας της Επαρχιακής οδού Ακτίου -Αγ. Νικολάου
στον ΔSR0 για την κατασκευή του αυτ/μου περί την Χ.Θ 0+400 στα πλαίσια του έργου:
«Υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το
Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 324248 από 30.10.2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ. περί έγκρισης μελέτης.
5. Την υπ’ αριθ. 6330/23/2215592 από 03.11.2023 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και,
Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία

οχημάτων και εργαζομένων,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την εκτροπή της κυκλοφορίας από την υφιστάμενη επαρχιακή οδό Ακτίου – Αγ. Νικολάου
(στο σημείο εμπλοκής με τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο – Αμβρακία) στην παράπλευρη οδό ΔSR0,
καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, ώστε να
ελευθερωθεί το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από την ΧΘ 0+300 έως την ΧΘ 0+420,
προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής του αυτ/μου περί την Χ.Θ 0+400.
2. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Δευτέρα 06.11.2023 μέχρι :
α. την ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα μέχρι την χοάνη των διοδίων Ακτίου, ήτοι μέχρι την
Πέμπτη 30.11.2023.
β. για τυχόν εργασίες συντήρησης στο έργο, μέχρι την Κυριακή 31.12.2023
3. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την ανατολη μέχρι και την δύση του
ηλίου.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του
Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης

εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του
έργου.
β. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα
πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.
γ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται
έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας).

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 06/11/2023 και ύστερα από την
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης
οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την Κυριακή 31/12/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος
άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith