Ακτιο – Αμβρακία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στην παράκαμψη Αμφιλοχίας

aktio amvrakia 2022 1

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο παραδοθέν τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία, από την χ/θ 31+500 έως την χ/θ 48+940, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4.Το υπ’ αριθ. Α-7795 από 23.12.2022 αίτημα παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αναδόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
5. Τα υπ’ αριθ. 314233από 10/10/2022 και 414734από 28/12/2022έγγραφατης Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ.

και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και των ορίων ταχύτητας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας,στο τμήματου αυτοκινητοδρόμου Άκτιο-Αμβρακία, από την χ/θ 31+500 έως την χ/θ 48+940,ώστε να πραγματοποιείται τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και τυχόν συμπληρωματικών εργασιών στα ερείσματα και τον άξονα του αυτοκινητοδρόμου.
2.-Ο προγραμματισμός των εργασιών θα είναι τέτοιος ώστε στα σημεία εφαρμογής των ημερήσιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να ολοκληρώνονται οι εργασίες εντός της ημέρας και να αποδίδεται στην κυκλοφορία η πλήρης διατομή του αυτοκινητοδρόμου μετά την λήξη των εργασιών, αφού πρώτα καθαρισθεί επιμελώς το οδόστρωμα και απομακρυνθούν τυχόν υλικά (σκόνες κ.λ.π.) που επηρεάζουν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
3.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, το χρονικό διάστημα από το Σάββατο31/12/2022έως και την Παρασκευή 31/03/2023.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μεαποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (5) σχετικά:
α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση,σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
β. Η εγκατάσταση, συντήρηση και απομάκρυνση των εργοταξιακών ρυθμίσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθημερινά, πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται με την λήξη του ωραρίου εργασίας του εργοταξίου, ανεξάρτητα εάν απαιτηθεί να εκτελεσθούν εργασίες την επόμενη ημέρα.
γ. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.
δ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ. Κατούνας ή Α.Τ. Αμφιλοχίας).

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα τουΣαββάτου31/12/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την Παρασκευή 31/03/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Αμφιλοχίας και το Α.Τ. Κατούνας, κατά τόπο εδαφικής αρμοδιότητας.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Α.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)
2. Α.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ (Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith